Skip to main content

The Color White in Tagalog | English to Tagalog Translation

White in Tagalog

How to Say "White" in Tagalog

In Tagalog, the color White is called kulay Puti.

In this post, you will learn the vocabulary words related to White and some example phrases.

White Vocabulary Words

Listed below are common words for White, and related concepts:

1 White Puti
2 Color Kulay
3 Colors Mga Kulay
4 Cleanliness Kalinisan
5 Clean Malinis
6 Purity Dalisay
7 Immaculate Busilak
8 Goodness Kabutihan
9 Pure Puro
10 Innocence Kamusmusan

White Example Phrases


White is the symbol of purity. Ang puti ay simbolo ng kadalisayan.
White is a clean color. Ang puti ay malinis na kulay.
White signifies cleanliness. Ang puti ay simbolo ng kalinisan.
The fresh milk is colored white. Ang sariwang gatas ay kulay puti.
The doctor is wearing a white uniform. Ang manggagamot ay nakasuot ng puting uniporme.
The nurse is wearing a white skirt. Ang nars ay nakasuot ng puting palda.
The pure sugar is white. Ang purong asukal ay kulay puti.
The salt is a salty powder. Ang asin ay maalat na pulbos.
Her white shoes got muddy. Ang kanyang mga puting sapatos ay naputikan.
Wash your white clothes with a little bleach. Labahan mo ang iyong mga puting damit ng kaunting bleach.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas