Skip to main content

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Counting Numbers 1 to 100 Mga Bilang


Counting Numbers 1-100 in Tagalog

In Tagalog, Counting Numbers 1-100 is called Pagbilang Numero 1-100.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Counting Numbers 1-100 and some example phrases.

Counting Numbers 1-100 Vocabulary Words

Listed below are common words for Counting Numbers 1-100, and related concepts:


1 One Isa
2 Two Dalawa
3 Three Tatlo
4 Four Apat
5 Five Lima
6 Six Anim
7 Seven Pito
8 Eight Walo
9 Nine Siyam
10 Ten Sampu
11 Eleven Labing-isa
12 Twelve Labindalawa
13 Thirteen Labintatlo
14 Fourteen Labing-apat
15 Fifteen Labinlima
16 Sixteen Labing-anim
17 Seventeen Labimpito
18 Eighteen Labingwalo
19 Nineteen Labinsiyam
20 Twenty Dalawampu
21 Twenty-one Dalawampu't isa
22 Twenty-two Dalawampu't dalawa
23 Twenty-three Dalawampu't tatlo
24 Twenty-four Dalawampu't apat
25 Twenty-five Dalawampu't lima
26 Twenty-six Dalawampu't anim
27 Twenty-seven Dalawampu't pito
28 Twenty-eight Dalawampu't walo
29 Twenty-nine Dalawampu't siyam
30 Thirty Tatlumpu
31 Thirty-one Tatlumpu't isa
32 Thirty-two Tatlumpu't dalawa
33 Thirty-three Tatlumpu't tatlo
34 Thirty-four Tatlumpu't apat
35 Thirty-five Tatlumpu't lima
36 Thirty-six Tatlumpu't anim
37 Thirty-seven Tatlumpu't pito
38 Thirty-eight Tatlumpu't walo
39 Thirty-nine Tatlumpu't siyam
40 Forty Apatnapu
41 Forty-one Apatnapu't isa
42 Forty-two Apatnapu't dalawa
43 Forty-three Apatnapu't tatlo
44 Forty-four Apatnapu't apat
45 Forty-five Apatnapu't lima
46 Forty-six Apatnapu't anim
47 Forty-seven Apatnapu't pito
48 Forty-eight Apatnapu't walo
49 Forty-nine Apatnapu't siyam
50 Fifty Limampu
51 Fifty-one Limampu't isa
52 Fifty-two Limampu't dalawa
53 Fifty-three Limampu't tatlo
54 Fifty-four Limampu't apat
55 Fifty-five Limampu't lima
56 Fifty-six Limampu't anim
57 Fifty-seven Limampu't pito
58 Fifty-eight Limampu't walo
59 Fifty-nine Limampu't siyam
60 Sixty Animnapu
61 Sixty-one Animnapu't isa
62 Sixty-two Animnapu't dalawa
63 Sixty-three Animnapu't tatlo
64 Sixty-four Animnapu't apat
65 Sixty-five Animnapu't lima
66 Sixty-six Animnapu't anim
67 Sixty-seven Animnapu't pito
68 Sixty-eight Animnapu't walo
69 Sixty-nine Animnapu't siyam
70 Seventy Pitumpu
71 Seventy-one Pitumpu't isa
72 Seventy-two Pitumpu't dalawa
73 Seventy-three Pitumpu't tatlo
74 Seventy-four Pitumpu't apat
75 Seventy-five Pitumpu't lima
76 Seventy-six Pitumpu't anim
77 Seventy-seven Pitumpu't pito
78 Seventy-eight Pitumpu't walo
79 Seventy-nine Pitumpu't siyam
80 Eighty Walumpu
81 Eighty-one Walumpu't isa
82 Eighty-two Walumpu't dalawa
83 Eighty-three Walumpu't tatlo
84 Eighty-four Walumpu't apat
85 Eighty-five Walumpu't lima
86 Eighty-six Walumpu't anim
87 Eighty-seven Walumpu't pito
88 Eighty-eight Walumpu't walo
89 Eighty-nine Walumpu't siyam
90 Ninety Siyamnapu
91 Ninety-one Siyamnapu't isa
92 Ninety-two Siyamnapu't dalawa
93 Ninety-three Siyamnapu't tatlo
94 Ninety-four Siyamnapu't apat
95 Ninety-five Siyamnapu't lima
96 Ninety-six Siyamnapu't anim
97 Ninety-seven Siyamnapu't pito
98 Ninety-eight Siyamnapu't walo
99 Ninety-nine Siyamnapu't siyam
100 One Hundred Isang Daan

Counting Numbers 1-100 Example Phrases

There is only one God. Mayroong nag-iisang Diyos.
I have two hands. Ako ay may dalawang kamay.
I have three pieces of handkerchieves. Ako ay may tatlong piraso ng panyo.
She has four beautiful dresses. Siya ay may apat na magandang bestida.
The boy was holding five rainbow balloons. Ang batang lalaki ay may hawak na limay long kulay bahaghari.
Their dog gave birth to six puppies. Ang kanilang aso ay nanganak ng anim na tuta.
There are seven days in a week. Mayroong pitong araw sa isang linggo.
She has eight little pet rabbits. Siya ay may walong alagang kuneho.
His grandpa owns nine milking cows. Ang kanyang lolo ay mag-ari ng siyam na bakang nagpapagatas.
I have ten fingers. Ako ay may sampung mga daliri.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tula Tungkol Sa Wikang Filipino