Skip to main content

Math Words and Phrases Vocabulary : Word List in Tagalog

Mathematics Word List in Tagalog

Mathematics 
Word List in Tagalog

In Tagalog, Mathematics is called Matetatika.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Mathematics and some example phrases.

Mathematics Vocabulary Words

Listed below are common words for Mathematics, and related concepts:

1 Mathematics Matematika
2 Angle Angulo
3 Equal Tumbas
4 Equation Ekwasyon
5 Infinite Walang Hanggan
6 Parenthesis Parentesis
7 Percentage Porsyento
8 Square Root Pariugat
9 Number Bilang
10 Odd Gansal
11 Even May pares
12 Solve Lutasin
13 Ratio Rasyo
14 Remainder Natira
15 Circumference Kabilugan
16 Algebra Panandaan
17 Calculus Kalkulo
18 Geometry Sukgisan
19 Arithmetic Palatuusan
20 Formula Pormula

Mathematics Example Phrases

Mathematics is the study of counting numbers, measuring, and defining shapes. Ang Matematika ay pag-aaral ng pagbibilang ng mga numero, panunukat, at pagtukoy ng mga hugis.
An angle is a figure formed by 2 rays meeting at a common end point. Ang angulo ay pigura na nabuo ng 2 pulong ng ray na nagtatagpo sa isang pangkaraniwang punto ng pagtatapos.
Equal means having similarity in value, size, degree, or quantity. Ang katumbas ay nangangahulugang pagkakaroon ng pagkakatulad sa halaga, laki, degree, o dami.
An equation proves that the values of two mathematical expressions are equal. Ang ekwasyon ay nagpapatunay na ang mga halaga ng dalawang ekspresyon ng matematika ay pantay.
Percent is the number or ratio that represents a fraction of one hundred. Porsyento ang numero o rasyo na kumakatawan sa isang maliit na bahagi ng isang daan.
Count from Numbers 1 to 100. Magbilang ka mula Numero 1 hanggang 100.
Even numbers are divisible by two. Ang may pares na numero na ang mga numero ay nahahati sa dalawa.
Can you help me solve a difficult math problem? Maaari mo ba akong tulungan sa paglutas ng mahirap na problema sa Matematika?
I like to study Arithmetic. Gusto kong pag-aralan ang Palatuusan.
Geometry is the study of shapes. Ang Sukgisan ay ang pag-aaral ng mga hugis.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

Maligayang Pasko Greetings Tagalog 2020

Maligayang Kaarawan Love - Happy Birthday in Tagalog