Skip to main content

Drinks Vocabulary : Word List in Tagalog

Drinks Word List in Tagalog


Drinks Word List in Tagalog

In Tagalog, Drinks are called Mga Inumin.

In this post, you will learn the vocabulary words related to drinks and some example phrases.

Drinks Vocabulary Words

Listed below are common words for drinks, and related concepts:

1 Drinks Mga Inumin
2 Cold Drinks Inuming Pampalamig
3 Hot Drinks Mainit na Mga Inumin
4 Drink Inumin
5 Coffee Kape
6 Milk Gatas
7 Tea Tsaa
8 Water Tubig
9 Juice Jus
10 Ginger tea Salabat
11 Coconut wine Tuba
12 Rice wine Basi
13 Alcohol Alkohol
14 Beer Serbesa
15 Liquor Alak
16 Wine Alak
17 Coconut water Tubig ng niyog
18 Hot chocolate Mainit na tsokolate

Drinks Example Phrases

My mother makes cold drinks during Summer time. Ang aking ina ay gumagawa ng mga inuming pampalamig tuwing Tag-araw.
Hot drinks are good for cold weather. Ang mga mainit na inumin ay mainam para sa malamig na panahon.
I like taking a sip of hot coffee in the morning. Gusto kong humigop ng mainit na kape tuwing umaga.
Drink fresh milk to have a healthy body. Uminom ka ng sariwang gatas para sa malakas na pangangatawan.
I love the scent of hot jasmine tea. Gusto ko ang amoy ng mainit na hasmin na tsaa.
Drink plenty of water everyday. Uminom ka ng maraming tubig araw-araw.
I like the taste of refreshing coconut water. Gusto ko ang lasa ng malamig na tubig ng niyog.
He likes to eat chips with a drink of beer. Gusto niyang kumain ng tsitsirya na may kasamang inuming serbesa.
My grandfather knows how to make coconut wine. Ang aking lolo ay marunong gumawa ng tuba.
My uncle likes to drink rice wine. Ang aking tito ay mahilig uminom ng basi.

--

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases