Skip to main content

Pronoun Vocabulary : Word List in Tagalog

Pronoun Word List in Tagalog


Pronoun Word List in Tagalog

In Tagalog, Pronouns are called Mga Panghalip.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Pronouns and some example phrases.

Pronoun Vocabulary Words

Listed below are common words for Pronouns, and related concepts:

1 Pronoun Panghalip
2 He Siya (panlalaki)
3 She Siya (pangbabae)
4 His Sa kanya (panlalaki)
5 Her Sa kanya (pangbabae)
6 It Ito
7 Its Itong
8 It's Ito ay
9 My Ang aking
10 Their Ang kanilang
11 Theirs Kanila
12 They Sila
13 We Kami
14 You Ikaw
15 Your Ang iyong
16 I Ako
17 Me Ako
18 Each Bawat
19 Few Kaunti
20 Many Marami
21 Who Sino
22 Whose Kanino
23 Whoever Sinuman
24 Every Ang bawat
25 Everyone Lahat
26 Everybody Lahat
27 Someone Kahit sino
28 Something Kahit ano
29 Ourselves Ang ating mga sarili
30 This Ito
31 That Iyon
32 These Ang mga ito
33 Those Ang mga iyon

Pronoun Example Phrases

He is going to the market to buy vegetables. Siya ay pupunta sa palengke para mamili ng mga gulay.
She is going to Church with her family. Siya ay pupunta sa simbahan kasama ang kanyang pamilya.
His father is an engineer. Ang kanyang ama ay isang inhinyero.
Her mother is a pediatrician. Ang kanyang ina ay isang pedyatrisyan.
It is a red balloon. Ito ay pulang lobo.
My sister's name is Anne. Ang pangalan ng kapatid kong babae ay Anne.
Their dog is barking at their visitor. Ang kanilang aso ay tumatahol sa kanilang bisita.
We are going to town to watch the fiesta. kami ay pupunta sa bayan para manood ng pista.
You are the love of my life. Ikaw ang pag-ibig sa aking buhay.
My name is Pablo Escobar. Ako ay si Pablo Escobar.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases