Skip to main content

Mosquito - Insects in Tagalog

Mosquito in Tagalog


How To Say "Mosquito" in Tagalog

In Tagalog, Mosquito is called Lamok.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Mosquito and some example phrases.

Mosquito Vocabulary Words

Listed below are common words for Mosquito, and related concepts:

1 Mosquito Lamok
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 House Bahay
5 Pest Peste
6 Disease Sakit
7 Dirty Marumi
8 Farm Bukid
9 Insect Bite Kagat ng Insekto
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Mosquito Example Phrases

Male mosquitoes suck on leaves for food. Ang mga lalaking lamok ay sumisipsip sa mga dahon para sa kanilang pagkain.
Female mosquitoes suck on blood to fertilize their eggs. Ang mga babaeng lamok ay sumisipsip ng dugo para abonohan ang kanilang mga itlog.
A mosquito can detect carbon dioxide released in the air. Ang lamok ay nakakapagtukoy kung may karbon dioksido na na-igkas sa hangin.
A mosquito bite is itchy. Ang kagat ng lamok ay makati.
Mosquitoes carry diseases like malaria and dengue. Ang mga lamok ay nagdadala ng mga sakit tulad ng malarya at dengge.
Use a mosquito net to prevent mosquito bites at night. Gumamit ng kulambo para maiwasan ang kagat ng lamok sa gabi.
Mosquitoes can smell your breathe. Ang mga lamok ay nakaka-amoy ng iyong hininga.
Only female mosquitoes bite human beings. Ang mga babaeng lamok lamang ang kumakagat sa mga tao.
A mosquito can detect a warm body. Ang lamok ay nakakatukoy ng mainit na katawan.
A mosquito makes a noisy buzz at night. Ang lamok ay gumagawa ng maingay nana ugong sa gabi.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog