Skip to main content

Business Vocabulary : Word List in Tagalog

Business Word List in Tagalog


Business Word List in Tagalog

In Tagalog, Business is called Negosyo.

In this post, you will learn the vocabulary words related to business and some example phrases.

Business Vocabulary Words

Listed below are common words for business, and related concepts:

1 Business Negosyo
2 Employee Empleyado
3 Entrepreneur Negosyante
4 Employer Maypagawa
5 Manager Tagapamahala
6 Meeting Pagpupulong
7 Organization Organisasyon
8 Profit Tubo
9 Loss Lugi
10 Promotion Promosyon
11 Raise Angat sa Sahod
12 Salary Sahod
13 Presentation Presentasyon
14 Work Hours Oras ng Trabaho
15 Cafeteria Kapiterya
16 Appointment Tipanan
17 Work Trabaho
18 Market Merkado
19 Income Kita
20 Transaction Transaksyon
21 Banking Pagbabangko
22 Trade Kalakal
23 Money Pera

Business Example Phrases

Let's start a business together. Tayo nang magtayo ng negosyo.
He is chosen as the Employee of the Year. Siya ang napiling Empleyado ng Taon.
The entrepreneur started a new business venture. Ang negosyante ay nagsimula ng bagong negosyo.
The manager of the store went for a vacation. Ang tagapamahala ng tindahan ay nagbakasyon.
The business made a good profit this year. Ang negosyo ay may magandang tubo ngayong taon.
The employees were given a raise in their salary. Ang mga empleyado ay nabigyan ng angat sa kanilang sahod.
I have an appointment with the manager of the bank. Ako ay may tipanan sa tagapamahala ng bangko.
Wait for me at the cafeteria. Hintayin mo ako sa kapiterya.
She is an industrious worker. Siya ay masipag na trabahador.
I lost the money. Nawala ko ang pera.