Skip to main content

School Supplies : Word List in Tagalog

School Word List in Tagalog


School Supplies Word List in Tagalog

In Tagalog, school supplies are called mga gamit sa paaralan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to school and some example phrases.

School Supplies Vocabulary Words

Listed below are common words for school, and related concepts:

1 School Paaralan
2 Pencil Lapis
3 Book Aklat
4 Notebook Kuwaderno
5 Student Estudyante
6 Table Mesa
7 Lunch Box Baunan
8 Exam Pagsusulit
9 Scissors Gunting
10 Ruler Panukat
11 Learn Mag-aral
12 Calculator Kalkulator
13 Chalk Tisa
14 Blackboard Pisara
15 Teacher Guro
16 Paper Papel
17 Student ID Aydi ng Estudyante
18 Lecture Leksiyon
19 Eraser Pambura
20 Ballpen Bolpen
21 Desk Eskritoryo
22 Fountain pen Pluma
23 Sharpener Pantasa
24 Folder Polder

School Supplies Example Phrases


Use a ballpen in signing the documents. Gamitin mo ang bolpen sa pagpirma ng mga dokumento.
I like reading books about Geography. Gusto kong magbasa ng mga libro tungkol sa Heograpiya.
A calculator is used in Mathematics. Ang kalkulator ay gamit sa Matematika.
A chalk is used in writing on a blackboard. Ang tisa ay gamit sa pagsulat sa pisara.
A crayon is used for coloring artwork. Ang krayola ay gamit sa pagkulay ng mga likhang sining.
An eraser is used to remove marks made by a pencil. Ang pambura ay gamit sa pag-alis ng mga marka na gawa ng lapis.
A folder is used in organizing papers. Ang polder ay gamit sa pag-aayos ng mga papel.
I use black ink for my fountain pen. Gamit ko ang itim na tinta sa aking pluma.
Glue is used in making arts. Ang pandikit ay ginagamit sa paglikha ng sining.
A notebook is used in jotting down important topics. Ang kuwaderno ay gamit sa paglista ng mga mahalagang paksa.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases