Skip to main content

Wedding Vocabulary : Word List in Tagalog

Wedding Word List in Tagalog


Wedding Word List in Tagalog

In Tagalog, wedding  is called kasal.

In this post, you will learn the vocabulary words related to wedding and some example phrases.

Wedding Vocabulary Words

Listed below are common words for wedding, and related concepts:

1 Wedding Kasal
2 Groom Ikakasal na Lalaki
3 Bride Ikakasal na Babae
4 Chapel Kapilya
5 Wedding Day Araw ng Kasal
6 Civil Wedding Kasal na Sibil
7 Church Simbahan
8 Newlyweds Mga Bagong Kasal
9 Church Wedding Kasal sa Simbahan
10 Wedding Invitation Imbitasyon sa Kasal
11 Wedding Contract Kontrata sa Kasal
12 Best Man Abay na Lalaki
13 Bridesmaid Abay na Babae
14 Wedding Ring Singsing sa Kasal
15 Priest Pari
16 Wedding Dress Damit Pangkasal
17 Wedding Gift Regalo sa Kasal
18 Husband Asawang Lalaki
19 Wife Asawang Babae
20 Wedding Cake Keyk sa Kasal
21 Bouquet Palumpon
22 Reception Tanggapan
23 Toast Tagay
24 Candle Kandila
25 Bell Kampana

Wedding Example Phrases

Her wedding day is on Sunday. Ang kanyang kasal ay ngayong Linggo.
I got a Wedding Invitation from my sister. Ako ay may imbitasyon sa kasal galing sa aking kapatid na babae.
She is a beautiful bride. Siya ay napakagandang ikakasal na babae.
He is the best man at the wedding. Siya ang abay na lalaki sa kasal.
The newlyweds went to the plac Ang mga bagong kasal ay nagtungo sa lugar ng tanggapan.
They signed a Wedding contract. Nilagdaan nila ang kontrata ng kasal.
The bridesmaid is wearing a silver dress. Ang abay na babae sa kasal ay nakasuot ng kulay pilak na damit.
Long Live the Newlyweds!!! Mabuhay ang mga Bagong Kasal!!!
The visitors at the wedding were waiting patiently. Ang mga bisita sa kasal ay matiyagang naghihintay.
The wedding cake is sweet and very delicious. Ang keyk ng kasal ay matamis at napakasarap.

Comments

Blogger Widgets