Skip to main content

Counting Numbers 11-20 in Tagalog (Mga Bilang)

Counting Numbers 11-20 (Mga Bilang)

Counting Numbers 11-20 in Tagalog

In Tagalog, Counting Numbers 11-20 is called Pagbilang Mga Numero 11-20.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Bilang 11-20 and some example phrases.

Counting Numbers 11-20 Vocabulary Words

Listed below are common words for Bilang 11-20, and related concepts:


11 Eleven Labing-isa
12 Twelve Labindalawa
13 Thirteen Labintatlo
14 Fourteen Labing-apat
15 Fifteen Labinlima
16 Sixteen Labing-anim
17 Seventeen Labimpito
18 Eighteen Labingwalo
19 Nineteen Labinsiyam
20 Twenty Dalawampu

Counting Numbers 11-20  Example Phrases

I have eleven sheets of white paper. Ako ay may labing-isang piraso ng puting papel.
She boiled twelve eggs in a pot. Siya ay nagpakulo ng labindalawang itlog sa kaldero.
His favorite number is thirteen. Ang kanyang paboritong numero ay labintatlo.
She has fourteen siblings. Siya ay may labing-apat na kapatid.
The little girl is carrying fifteen crayons. Ang maliit na batang baba ay may dalang labinlimang krayola.
He is sixteen years old. Siya ay laging-anim na taong gulang.
There are seventeen candles on the birthday cake. Mayroong labimpitong kandila sa keyk ng may kaarawan.
The age of majority is eighteen years old. Ang mayor de edad ay labingwalong taong gulang.
She has nineteen pairs of shoes. Siya ay may labinsiyam na pares ng sapatos.
I am twenty years old. Ako ay dalawampung taong gulang.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog