Skip to main content

Emotions Vocabulary : Word List in Tagalog

Emotions Word List in Tagalog


Emotions Word List in Tagalog

In Tagalog, emotions are called mga damdamin.

In this post, you will learn the vocabulary words related to emotions and some example phrases.

Emotions Vocabulary Words

Listed below are common words for emotions, and related concepts:

1 Emotion Damdamin
2 Cheerful Masayahin
3 Angry Galit
4 Bored Nainip
5 Calm Kalmado
6 Crazy Nabaliw
7 Disappointed Nadismaya
8 Depressed Nalumbay
9 Envious Nainggit
10 Excited Tuwang-tuwa
11 Shocked Nabigla
12 Exhausted Napagod
13 Furious Galit na galit
14 Frightened Natakot
15 Gloomy Malumbay
16 Grouchy Nainis
17 Happy Masaya
18 Hurt Nasaktan
19 Insecure Nabuway
20 Joy Nagalak
21 Lonely Malumbay
22 Love Maibigin
23 Mad Nagalit
24 Mesmerized Nabighani
25 Nervous Kinabahan
26 Tired Napagod
27 Scared Natakot
28 Sad Malungkot
29 Stressed Nabalisa
30 Sorry Naawa
31 Upset Nabalisa
32 Unhappy Hindi Masaya
33 Weary Napagal
34 Worried Nag-alala

Emotions Example Phrases

Emotions reflect how we feel for ourselves and others. Ang mga damdamin ay naglalarawan ng ating nararandaman sa sarili at sa kapwa.
Her mom got angry at her laziness. Ang kanyang ina ay nagalit dahil sa kanyang katamaran.
I got bored waiting in vain for you. Ako ay nabagot sa walang saysay na paghihintay sa iyo.
She remained calm during the earthquake. Siya ay nanatiling kalmado habang may lindol.
My sister is a cheerful person. Ang aking kapatid na babae ay masayahing tao
She went crazy after hearing about the accident. Siya ay nabaliw nang malaman niya ang tungkol sa aksidente.
She was disappointed for not getting the job. Siya ay nadismaya dahil hindi niya nakuha ang trabaho.
She was depressed staying at home for a month. Siya ay nalumbay sa pananatili sa bahay sa loob ng isang buwan.
His family was envious of his successful life. Ang kanyang pamilya ay nainggit sa kanyang matagumpay na pamumuhay.
The little boy was excited going to the beach. Ang maliit na batang lalaki ay tuwang-tuwa na pumunta sa dalampasigan.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog