Skip to main content

Tula Para Sa Pamilya

A family is the most basic unit that makes up a society.  A nuclear family is consisting of a father, a mother, and the children.  An extended family is consisting of the main family unit including the grandparents, uncles, aunties, cousins, and other distant relatives.  Here is a simple poem about a family or pamilya.
Tula Para Sa Pamilya

Isang Tula Para Sa Pamilya

Ang pamilya ay ang pangunahing pundasyon ng isang komunidad.  Ang isang pamilya ay binubuo ng isang ama, isang ina, at ng kanilang mga anak.  Sila ay pinagbubuklod ng pagmamahalan, respeto, pagkakaisa, at pagdadamayan.

Tula Para Sa Pamilya

Ang isang pamilya, sadyang mahalaga
Para sa payapang lipunan at buong bansa.
Pamilya ang simbolo ng pagkakaisa,
Tahanan ng pusong may isang lahi't salita.

Ang aking ama, kahit matanda na,
Haligi ng tahanan ang tawag sa kanya.
Nirerespeto at tinitingala ng kapwa,
May takot sa Panginoon, siya'y pinagpala.

Ang aking ina, Filipinang maganda,
Ilaw ng tahanan, ngiti niya'y naaalala.
Mapagpakumbaba, maamo, at mapagparaya,
Ani niya'y nasa Diyos and awa, nasa tao ang gawa.

Ang aking mga kapatid, dalawa lang sila,
Ang isa'y tahimik, ang pangalawa'y isa ring makata.
Kinabukasa'y puno ng sigla at pag-asa,
Trabaho dito, doon, gabi hanggang umaga.

Ako ang panganay na anak sa aming pamilya,
Lumayo, humiwalay, at naghanap ng asawa.
Biniyayaan ng dalawang anak na banyaga,
Pero sila'y Filipino sa puso at diwa.

Kahit na mawalay ka sa iyong pamilya,
Huwag malumbay at mag-alala.
Manalangin at ilagay sa Diyos ang tiwala,
Siya ang aakay sa iyo sa daan na tama.

Huwag kang matakot magkaroon ng sariling pamilya,
Suporta ng iyong ama, ina, at mga kapatid ay kasama.
Tutulong at dadamay sa iyo kapag ika'y nadapa,
Bumangon at tumayo, magsumikap ka.