Skip to main content

Caterpillar - Insects in Tagalog

Caterpillar in Tagalog


How To Say "Caterpillar" in Tagalog

In Tagalog, Caterpillar is called Higad.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Caterpillar and some example phrases.

Caterpillar Vocabulary Words

Listed below are common words for Caterpillar, and related concepts:

1 Caterpillar Higad
2 Caterpillar Uod
3 Animal Hayop
4 Plant Halaman
5 Green Berde
6 Leaf Dahon
7 Insect Insekto
8 Butterfly Paru-paro
9 Farm Bukid
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Caterpillar Example Phrases

A caterpillar has 3 pairs of eyes. Ang higad ay may tatlong pares ng mga mata.
A caterpillar has mandibles for chewing leaves. Ang higad ay may mga sihang para sa pagnguya ng mga dahon.
A caterpillar grows while eating lots of leaves. Ang higad ay lumalaki habang ito ay kumakain ng maraming mga dahon.
A caterpillar's job is to eat a lot of leaves. Ang trabaho ng isang higad ay kumain ng maraming dahon.
A caterpillar has a heart and a brain. Ang higad ay may puso at may utak.
The eggshell of a caterpillar is rich in protein. Ang balat ng itlog ng higad ay mayaman sa protina.
A caterpillar will eat leaves and its own poop. Kakainin ng higad ang mga dahon at pati ang kanyang sariling tae.
A caterpillar does not have any teeth. Ang higad ay walang mga ngipin.
A caterpillar gets water from the leaves that it eats. Ang higad ay nakakakuha ng tubig sa mga dahon na kanyang kinakain.
A hairy caterpillar will make you feel itchy. Ang mabuhok na higad ay maaaring magbigay sa iyo ng makating pakirandam.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog