Skip to main content

Body Parts Names: Word List in Tagalog

Body Parts Word List in Tagalog


Body Parts Names Word List in Tagalog

In Tagalog, Body Parts are called 
Mga Parte o Mga Bahagi ng Katawan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to body parts and some example phrases.

Body Parts Vocabulary Words

Listed below are common words for body parts, and related concepts:

1 Body Parts Mga Bahagi ng Katawan
2 Tooth Ngipin
3 Waist Baywang
4 Fingernail Kuko sa kamay
5 Knuckle Buko
6 Wrist Galanggalangan
7 Cheeks Pisngi
8 Adam's apple Lalagukan
9 Toenail Kuko sa paa
10 Armpit Kilikili
11 Jaw Panga
12 Belly button Pusod
13 Body Katawan
14 Head Ulo
15 Hair Buhok
16 Face Mukha
17 Ear Tainga
18 Eye Mata
19 Nose Ilong
20 Mouth Bibig
21 Lips Labi
22 Finger Daliri
23 Nail Kuko
24 Foot Paa
25 Hand Kamay
26 Arm Braso
27 Elbow Siko
28 Heel Sakong
29 Knee Tuhod
30 Leg Binti
31 Shoulder Balikat
32 Ankle Bukung-bukong
33 Chest Dibdib
34 Chin Baba
35 Hip Balakang
36 Thigh Hita
37 Skin Kutis

Body Parts Example Phrases

Let us learn the parts of the body. Pag-aralan natin ang mga parte o bahagi ng katawan.
My tooth is aching. Ang ngipin ko ay kumikirot.
Her waist is small. Ang baywang niya ay maliit.
The baby has rosy cheeks. Ang sanggol ay may mamula-mulang mga pisngi.
Can you cut your long toenails? Kaya mo bang putulin ang mahahaba mong kuko sa paa?
She has white armpits. Siya ay may maputing kilikili.
I cleaned the baby's belly button gently. Lininisan ko ng marahan ang pusod ng sanggol.
Wash your face with lukewarm water. Hugasan mo ang iyong mukha ng maligamgam na tubig.
Close your eyes. Ipikit mo ang iyong mga mata.
I have five fingers on each hand. Ako ay may limang daliri sa bawat kamay.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

Comments

Blogger Widgets