Skip to main content

Family Members & Relationship Vocabulary : Word List in Tagalog

Relationship Word List in Tagalog


Relationship Word List in Tagalog

In Tagalog, Relationship is called relasyon.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Relationship and some example phrases.

Relationship Vocabulary Words

Listed below are common words for Relationship, and related concepts:

1 Relationship Relasyon
2 Parents Mga Magulang
3 Guardian Tagapag-alaga
4 Family Pamilya
5 Father Ama/Tatay/ Itay
6 Mother Ina/Nanay/Inay
7 Children Mga Anak
8 Child Anak
9 Brother Kapatid na lalaki
10 Elder Brother Kuya
11 Sister Kapatid na babae
12 Elder Sister Ate
13 Baby Sanggol
14 Eldest Child Panganay
15 Youngest Child Bunso
16 Younger Sibling Nakababatang Kapatid
17 Grandfather Lolo
18 Grandmother Lola
19 Lover Kabiyak
20 Boyfriend Kasintahang Lalaki
21 Girlfriend Kasintahang Babae
22 Heartbroken Pusong sawi
23 Husband Asawang Lalaki
24 Wife Asawang Babae
25 Bride Babaeng Ikakasal
26 Groom Lalaking Ikakasal
27 Uncle Tito
28 Aunt Tita
29 Nephew Pamangkin na Lalaki
30 Niece Pamangkin na Babae
31 Father-in-Law Biyenang-lalaki
32 Mother-in-Law Biyenang-babae
33 Brother-in-Law Bayaw
34 Sister-in-Law Hipag
35 Godfather Ninong
36 Godmother Ninang
37 Foster Child Ampon
38 Cousin Pinsan
39 Caretaker Katiwala
40 Boss Amo
41 Slave Alipin
42 Widower Balong Lalaki/Byudo
43 Widow Balong Babae/Byuda
44 Divorced Diborsyado
45 Friend Kaibigan

Relationship Example Phrases

My friend's parents travelled to Canada. Ang mga magulang ng aking kaibigan ay naglakbay sa Kanada.
A family is a smallest unit in a society. Ang pamilya ay siyang pinakamaliit na bahagi sa isang lipunan.
The father serves as the post of a home. Ang tatay ay nagsisilbing haligi ng tahanan.
The mother serves as the light of the home. Ang nanay ay nagsisilbing ilaw ng tahanan.
The children serve as the joy of the home. Ang mga anak ay nagsisilbing ligaya ng tahanan.
She is the eldest daughter in the family. Siya ang panganay na anak na babae sa pamilya.
My grandfather is a farmer. Ang aking lolo ay isang magsasaka.
My uncle's profession is a soldier. Ang hanapbuhay ng aking tito ay ang pagiging isang soldado.
My godmother sends me gifts during Christmas time. Ang aking ninang ay nagbibigay ng regalo tuwing sumasapit ang Pasko.
My cousin and I went to the park to play. Ako at ang aking pinsan ay nagtungo sa parke para maglaro.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases