Skip to main content

Dragonfly - Insects in Tagalog

Dragonfly in Tagalog


How to Say "Dragonfly" in Tagalog

In Tagalog, Dragonfly is called Tutubi.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Dragonfly and some example phrases.

Dragonfly Vocabulary Words

Listed below are common words for Dragonfly, and related concepts:

1 Dragonfly Tutubi
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 Plant Halaman
5 Fast Mabilis
6 Fly Lumilipad
7 Wing Pakpak
8 Eyes Mga Mata
9 Farm Bukid
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Dragonfly Example Phrases

Dragonflies have two pairs of wings. Ang mga tutubi ay may dalawang pares ng mga pakpak.
Some dragonflies lay pink eggs on plant stems by the river. May mga tutubi na nangingitlog ng kulay rosas na mga itlog sa mga sanga ng mga halaman sa tabi ng ilog.
A dragonfly can fly very fast. Ang tutubi ay nakakalipad ng matulin.
A dragonfly larva eat small living things in the water. Ang kitikiti ng tutubi ay kumakain ng maliliit na mga bagay na nabubuhay sa tubig.
A dragonfly will eat food that it catches while flying. Ang tutubi ay kinakain lamang ang mga pagkain na kanyang nahuhuli habang lumilipad.
A dragonfly catches food by grabbing it with their feet. Ang tutubi ay nanghuhuli ng kanyang pagkain sa pamamagitan ng pagsunggab gamit ang kanyang mga paa.
Some dragonflies only live up to a week. May mga tutubi na nabubuhay lamang sa loob ng isang linggo.
Some dragonflies can live up to a year. May mga tutubing nabubuhay ng hanggang sa isang taon.
The head of a dragonfly is made up of one pair of big eyes. Ang ulo ng isang tutubi ay binubuo ng isang pares ng naglalakihang mga mata.
A dragonfly has a very thin body. Ang tutubi ay may napakapalitong katawan.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog