Skip to main content

Insect Names : Word List in Tagalog

Insect Names in Tagalog


Insect Word List in Tagalog

In Tagalog, insects are called mga insekto.

In this post, you will learn the vocabulary words related to insects and some example phrases.

Insect Vocabulary Words

Listed below are common words for insects, and related concepts:

1 Insects Mga Insekto
2 Ant Langgam
3 Bee Bubuyog
4 Butterfly Paru-paro
5 Cockroach Ipis
6 Spider Gagamba
7 Beetle Salagubang
8 Caterpillar Higad
9 Dragonfly Tutubi
10 Flea Pulgas
11 Mosquito Lamok
12 Housefly Langaw
13 Grasshopper Tipaklong
14 Moth Gamu-gamo
15 Wasp Putakti
16 Firefly Alitaptap
17 Termite Anay
18 Cricket Kuliglig

Insects Animal Example Phrases


An ant is an industrious worker. Ang langgam ay masipag na trabador.
A bee makes sweet honey for food. Ang bubuyog ay gumagawa ng matamis na pulot bilang pagkain.
A beetle lives on top of tree branches. Ang salagubang ay naninirahan sa taas ng mga sanga ng puno.
A butterfly has colorful wings. Ang paru-paro ay may makulay na mga pakpak.
A cockroach lives in damp places. Ang ipis ay naninirahan sa mga maumidong lugar.
A dragonfly has large eyes. Ang tutubi ay may malalaking mata.
The grasshopper eats lots of green leaves. Ang tipaklong ay kumakain ng maraming dahon na luntian.
A housefly can be found in the garbage. Ang langaw ay makikita kung saan may basura.
A mosquito net is used as protection from mosquito bites. Ang kulambo ay gamit na proteksyon laban sa mga kagat ng lamok.
A spider has venomous fangs. Ang gagamba ay may makamandang na mga pangil.


You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Birds Names : Word List in Tagalog