Skip to main content

Sea Animal Names : Word List in Tagalog

Sea Animal Names : Word List in Tagalog


Sea Animals Word List in Tagalog

In Tagalog, Sea Animals are called 
Mga Hayop sa Dagat.

In this post, you will learn the vocabulary words related to sea animals and some example phrases.

Sea Animal Vocabulary Words

Listed below are common words for sea animals, and related concepts:

1 Sea Animals Mga Hayop sa Dagat
2 Coral Koral
3 Sea Turtle Pawikan
4 Sea Urchin Siotsin ng Dagat
5 Eel Igat
6 Shrimp Hipon
7 Mussel Tahong
8 Clam Kabibe
9 Oyster Talaba
10 Tuna Tulingan
11 Shark Pating
12 Crab Alimango
13 Jellyfish Dikya
14 Lobster Ulang
15 Octopus Pugita
16 Fish Isda
17 Sardines Sardinas
18 Seahorse Kabayong-dagat
19 Anchovy Lagunlong
20 Whale Balyena
21 Dolphin Dolpin
22 Sea lion Leong Dagat
23 Starfish Isdang-bituin
24 Manatee/Sea Cow Dugong
25 Reef Bahura
26 Sea Creatures Mga Nilalang sa Dagat

Sea Animal Example Phrases

Let us learn names of sea animals. Pag-aralan natin ang mga pangalan ng mga hayop sa dagat.
The whale is the largest mammal on Earth. Ang balyena ang pinakamalaking mamal sa mundo.
A dolphin is an intelligent creature. Ang dolpin ay isang matalinong nilalang.
The heart of a shrimp is located inside its head. Ang puso ng hipon ay matatagpuan sa kanyang ulo.
The largest pearls in the sea can be found in giant clams. Ang mga pinakamalaking perlas ay matatagpuan sa loob ng mga higanteng kabibe.
Tuna is one of the fastest swimming fishes in the sea. Ang tuna ay isa sa mga pinakamabilis na isdang lumalangoy sa dagat.
A crab walks sideways. Ang alimango ay naglalakad ng patagilid.
An octopus is a master in deception. Ang pugita ay dalubhasa sa sining ng paglilinlang.
A manatee is also known as a sea cow. Ang dugong ay tinatawag ding hayop na sikaw.
A reef is a home to a lot of fishes and sea animals. Ang bahura ay tahanan para sa maraming mga isda at mga hayop sa dagat.

Sea Animals Infographics

Animal Names in Tagalog

Animal Names in Tagalog


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

Comments

Blogger Widgets