Skip to main content

City Vocabulary : Word List in Tagalog

City Vocabulary : Word List in Tagalog


City Word List in Tagalog

In Tagalog, city is called lungsod o siyudad.

In this post, you will learn the vocabulary words related to city and some example phrases.

City Vocabulary Words

Listed below are common words for city, and related concepts:

1 City Lungsod o Siyudad
2 Bank Bangko
3 Bus Stop Hintuan ng Bus
4 Bus Terminal Terminal ng Bus
5 Park Parke
6 Cathedral Katedral
7 Cinema Sinehan
8 Church Simbahan
9 Library Aklatan o Biblyoteka
10 Museum Museo
11 Theatre Teatro
12 Post Office Tanggapan ng Koreo
13 Hospital Ospital
14 Police Station Istasyon ng Pulis
15 School Paaralan o Eskuwelahan
16 Airport Paliparan
17 Bakery Panaderya
18 Bookstore Librerya
19 Fire Station Himpilan ng Bumbero
20 Convenience Store Tindahan
21 Condominium Kondominyum
22 Restaurant Karinderya
23 Amusement Park Panlibangang Parke
24 Plaza Liwasan
25 Shopping Mall Malaking Tindahan

City Animal Example Phrases

Manila is the Capital City of the Philippines. Maynila ang Kapital na Lungsod ng Pilipinas.
I deposited money at the bank. Ako ay nagdeposito ng pera sa bangko.
I bought a ticket at the bus terminal. Ako ay bumili ng bilyete saterminal ng bus.
We celebrated my birthday at the park. Ipinagdiwang namin ang aking kaarawan sa parke.
My friends and I visited the old cathedral. Ako at ang aking mga kaibigan ay nagbisita sa lumang katedral.
We watched a funny movie at the cinema. Kami ay nanood ng nakakatawang pelikula sa sinehan.
I went to borrow books at the library. Ako ay humiram ng mga libro sa aklatan.
I went to buy a stamp at the Post Office. Ako ay bumili ng selyo sa Tanggapan ng Koreo.
We rushed him to the hospital because of COVID-19 complications. Isinugod namin siya sa ospital dahil sa komplikasyon ng COVID-19.
We are studying with the help of online learning. Kami ay nag-aaral sa tulong ng online na pag-aaral.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog