Skip to main content

Beetle - Insects in Tagalog

Beetle in Tagalog


How To Say "Beetle" in Tagalog

In Tagalog, Beetle is called Salagubang.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Beetle and some example phrases.

Beetle Vocabulary Words

Listed below are common words for Beetle, and related concepts:

1 Beetle Salabugang
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 Tree Kahoy
5 Black Itim
6 Buzzing Paghiging
7 Flying Lumilipad
8 Strong Malakas
9 Farm Bukid
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Beetle Example Phrases

Female beetles lay more than one hundred eggs. Ang babaeng salagubang ay nangingitlog ng mahigit sa isang daang itlog.
Beetles have very poor eyesight. Ang mga salagubang ay may malabong paningin.
Beetles live on top of trees. Ang mga salagubang ay naninirahan sa itaas ng mga puno.
Beetles have two pairs of wings. Ang mga salagubang ay may dalawang pares ng mga pakpak.
A beetle gives off a pungent odor to protect itself. Ang salagubang ay may masangsang na amoy para pamprotekta sa kanyang sarili.
A beetle can change color to blend with its environment. Ang salagubang ay nag-iiba ng kulay para maging magkakulay sa kanyang paligid.
Some beetles can live only for one year. May mga salagubang na nabubuhay lamang sa loob ng isang taon.
A beetle is a very strong insect. Ang salagubang ay isang napakalakas na insekto.
Beetles communicate by buzzing. Ang mga salagubang ay nakikipagkomunikasyon gamit ang paghiging.
Beetles can live on land and water. Ang mga salagubang ay maaaring manirahan sa lupa at sa tubig.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog