Skip to main content

Religion Vocabulary : Word List in Tagalog

Religion Vocabulary : Word List in Tagalog


Religion Word List in Tagalog

In Tagalog, Religion is called relihiyon o pananampalataya.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Religion and some example phrases.

Religion Vocabulary Words

Listed below are common words for Religion, and related concepts:

1 Religion Pananampalataya
2 God Diyos
3 Angel Anghel
4 Christianism Kristiyanismo
5 Pope Papa
6 Heaven Langit
7 Hell Impiyerno
8 Prayer Dasal
9 Priest Pari
10 Nun Madre
11 Saint Santo
12 Church Simbahan
13 Christian Kristiyano
14 Bible Bibliya
15 Pray Magdasal
16 Ceremony Seremonya
17 Catholic Katoliko
18 Muslim Moro
19 Devil Satanas
20 Demon Demonyo
21 Martyrdom Pagkamartir
22 Worship Pagsamba
23 Monastery Monasteryo
24 Convent Kumbento

Religion Example Phrases

We have different Religions in different places in the world. Tayo ay may iba't ibang mga pananapalataya sa iba't ibang parte ng mundo.
Christians believe that there is only one God. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na mayroon tayong nag-iisang Diyos.
The Pope lives in the Vatican City of Rome. Ang Papa ay nakatira sa Lungsod ng Batikan sa Roma.
Christians believed in the existence of Heaven and Hell. Ang mga kristiyano ay naniniwala sa pagkakaroon ng Langit at Impiyerno.
Let us pray in silence. Tayo ay manalangin ng tahimik.
The nun lives in the convent. Ang madre ay nakatira sa kumbento.
The priest lives at the monastery. Ang pari ay nakatira sa monasteryo.
There at a lot of Catholics in the Philippines. Marami ang Katoliko sa Pilipinas.
There are a lot of Muslims living in Mindanao. Maraming Moro ang nakatira sa Mindanao.
She read the Bible fervently. Binasa niya ang Bibliya ng taimtim.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog