Skip to main content

Tool Names : Word List in Tagalog

Tools Word List in Tagalog


Tools Word List in Tagalog

In Tagalog, Tools are called Mga Gamit sa Pagkukumpuni.

In this post, you will learn the vocabulary words related to tools and some example phrases.

Tools Vocabulary Words

Listed below are common words for tools, and related concepts:

1 Wire Cutter Pamutol ng Kable
2 Pliers Plays
3 Screw Tornilyo
4 Drill Barena
5 Nail Pako
6 Shovel Pala
7 Wrench Liyabe
8 Screwdriver Distornilyador
9 Spade Pala
10 Hammer Martilyo
11 Rake Kalaykay
12 Tape Measure Metrong Panukat
13 Axe Palakol
14 Glue Pandikit
15 Saw Lagari
16 Ladder Akyatan
17 Chisel Pait
18 Clamp Kasingay
19 Crowbar Bareta
20 Plane Katam
21 Safety Glasses Salaming Pangkaligtasan
22 Scissors Gunting
23 Knife Kutsilyo

Tools Example Phrases


An axe is used for chopping down wood. Ang palakol o sibak ay gamit sa pagtaga ng kahoy.
A chisel is used for carving on wood. Ang pait ay gamit sa paglilok sa kahoy.
A clamp is used to hold and secure wood in place. Ang kasingay ay gamit sa paghawak ng kahoy sa lugar.
A crowbar is used in opening locked objects. Ang bareta ay gamit sa pagbukas ng mga nakakandadong bagay.
Use a hammer to drive a nail. Gamitin ang martilyo sa pagpukpok ng pako.
Use a ladder to reach objects on top of the shelf. Gamitin ang akyatan sa pag-abot ng mga bagay sa itaas ng istante.
The end of a nail is sharp. Ang dulo ng pako ay matulis.
A plane is used to level and smoothen out the wood. Ang katam ay gamit sa pagpapantay at pagpapakinis ng kahoy.
A safety glass is used as protection for the eyes. Ang salaming pangkaligtasan ay gamit na proteksiyon para sa mga mata.
A saw is used to cut wood. Ang lagari ay gamit sa pagputol ng kahoy.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases