Skip to main content

Happy Birthday Word List in Tagalog

Happy Birthday Word List in Tagalog


Happy Birthday Word List in Tagalog

In Tagalog, Happy Birthday is called Maligayang Kaarawan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Happy Birthday and some example phrases.

Happy Birthday Vocabulary Words

Listed below are common words for Happy Birthday, and related concepts:

1 Happy Birthday Maligayang Kaarawan
2 Happy Maligaya
3 Birthday Kaarawan
4 Birth Kapanganakan
5 Occasion Okasyon
6 Celebration Pagdiriwang
7 Party Salu-salo
8 Gift Regalo
9 Present Regalo
10 Cake Keyk
11 Party Parti
12 Balloon Lobo
13 Ice Cream Sorbetes
14 Invitation Imbitasyon
15 Guest Bisita
16 Card Kard
17 Letter Liham
18 Dessert Panghimagas
19 Candle Kandila
20 Age Taon

Happy Birthday Example Phrases


Happy Birthday to you. Maligayang Kaarawan sa iyo.
His birthday is near. Malapit na ang kanyang kaarawan.
They celebrated her birthday at the park. Ipinagdiwang nila ang kanyang kaarawan sa parke.
My mom baked a cake for my birthday. Ang aking nanay ay naghurno ng keyk para sa aking kaarawan.
I received a red bike for my birthday. Ako ay nakatanggap ng pulang bisikleta para sa aking kaarawan.
The little girl had purple balloons for her birthday. Ang maliit na batang babae ay may mga kulay lilang mga lobo para sa kanyang kaarawan.
My grandpa gave me a beautiful Birthday card. Ang aking lolo ay nagbigay sa akin ng magandang kard para sa aking kaarawan.
I received a letter from mom for my birthday. Ako ay nakatanggap ng liham mula sa aking ina para sa aking kaarawan.
She received an Birthday Invitation card. Siya ay nakatanggap ng kard ng imbitasyon para sa kaarawan.
They prepared a roasted pig for his dad's birthday. Sila ay naghanda ng litsong baboy para sa kaarawan ng kanyang tatay.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tula Tungkol Sa Wikang Filipino