Skip to main content

Music Terms Vocabulary : Word List in Tagalog

Music Vocabulary : Word List in Tagalog


Music Terms Word List in Tagalog

In Tagalog, Music is called Musika.

In this post, you will learn the vocabulary words related to music and some example phrases.

Music Vocabulary Words

Listed below are common words for music, and related concepts:

1 Music Musika
2 Harp Alpa
3 Flute Plawta
4 Oboe Obo
5 Harmonica Silindro
6 Drum Tambol
7 Guitar Gitara
8 Saxophone Saksophone
9 Piano Piyano
10 Cello Tselo
11 Violin Biyulin
12 Musical Instrument Instrumentong Pangmusika
13 Choir Koro
14 Conductor Konduktor
15 Microphone Mikropono
16 Singer Mang-aawit
17 Song Kanta
18 Stage Entablado
19 Concert Konsiyerto
20 Notes Mga Nota

Music Example Phrases

Music is the language of the soul. Ang musika ang wika ng kaluluwa.
A harp produces relaxing sounds that calms the mind and body. Ang alpa ay nakagagawa ng mga nakakarelaks na tunog na nagpapakalma sa isipan at katawan.
My grandfather knows how to play the flute. Ang aking lolo ay marunong tumugtog ng plawta.
An oboe is a wind instrument that is usually made out of wood. Ang obo ay isang instrumentong de-ihip na karaniwang gawa sa kahoy.
A harmonica is also a wind instrument. Ang silindro ay isa ring instrumentong de-ihip.
He like to play drums at school. Gusto niyang magpatugtog ng tambol sa paaralan.
I am learning to play the piano. Pinag-aaralan ko ang pagtugtog ng piyano.
He likes to compose music with his guitar. Gusto niyang magsulat ng musika gamit ang kanyang gitara.
I like the sound of violin. Gusto ko ang tunog ng biyulin.
Let us study the different kinds of musical instruments. Pag-aralan natin ang iba't ibang mga instrumentong pangmusika.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases