Skip to main content

The Color Green in Tagalog | English to Tagalog Translation

Green in Tagalog

How to Say "Green" in Tagalog

In Tagalog, the color Green is called kulay Berde.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Green and some example phrases.

Green Vocabulary Words

Listed below are common words for Green, and related concepts:

1 Green Berde
2 Green Luntian
3 Colors Mga Kulay
4 Nature Kalikasan
5 Fresh Presko
6 Growth Pagtubo
7 Healing Paggaling
8 Health Kalusugan
9 Hope Pag-asa
10 Money Pera

Green Example Phrases


Most leaves are colored green. Karamihan ng dahon ay kulay luntian.
The grasshopper is colored green. Ang tipaklong ay kulay berde.
Green is the color of nature. Luntian ang kulay ng kalikasan.
My favorite color is green. Ang paborito kong kulay ay berde.
Her plant has green leaves. Ang kanyang halaman ay may mga luntiang dahon.
She used green icing on the cake for Halloween. Siya ay gumamit ng berdeng tumpang sa keyk para sa Undas.
His dad bought red and green balloons for Christmas Day. Ang kanyang tatay ay bumili ng mga pula at berdeng lobo para sa Araw ng pasko.
The cow is eating fresh green grass. Ang baka ay kumakain ng sariwa at luntiang damo.
She was carrying a green book to school. Siya ay may dalang berdeng libro sa paaralan.
My mother bought a green watermelon. Ang aking nanay ay bumili ng berdeng pakwan.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas