Skip to main content

Birds Names : Word List in Tagalog


Birds in Tagalog

Birds 
Word List in Tagalog

In Tagalog, birds are called mga ibon.

In this post, you will learn the vocabulary words related to birds and some example phrases.

Birds Vocabulary Words

Listed below are common words for birds, and related concepts:

1 Bird Ibon
2 Chicken Manok
3 Chick Sisiw
4 Rooster Tandang
5 Hen Inahin
6 Crow Uwak
7 Flamingo Plaminggo
8 Pigeon Kalapati
9 Duck Pato
10 Duckling Bibe
11 Swan Sisne
12 Eagle Agila
13 Parrot Loro
14 Songbird Pipit
15 Falcon Lawin
16 Owl Kuwago
17 Goose Gansa
18 Turkey Pabo
19 Peacock Paboreal
20 Dove Kalapati
21 Ostrich Abestrus
22 Penguin Pinguwin
23 Toucan Tukan
24 Egg Itlog
25 Feather Pakpak
26 Bird House Bahay ng Ibon

Birds Example Phrases


This bird is called a robin. Ang ibon na ito ay tinatawag na robin.
A chick is a baby chicken. Ang sisiw ay bagong panganak na manok.
The chicken is searching for earthworms. Ang manok ay naghahanap ng mga bulati.
The crow is a very clever bird. Ang uwak ay isang matalinong ibon.
The white dove is a symbol of peace. Ang puting kalapati ay simbolo ng kapayapaan.
A duck is a farm animal. Ang pato ay isang hayop sa bukid.
A duckling is a baby duck. Ang bibe ay bagong silang na pato.
This flamingo is colored pink. Ang plaminggo na ito ay kulay rosas.
A goose likes to eat green grass. Ang gansa ay mahilig kumain ng luntiang damo.
A female chicken is called a hen. Ang babaeng manok ay tinatawag na inahin.


You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)