Skip to main content

Herbs Vocabulary : Word List in Tagalog

Herbs Word List in Tagalog


Herbs Word List in Tagalog

In Tagalog, herbs are called mga halamang gamot.

In this post, you will learn the vocabulary words related to herbs and some example phrases.

Herbs Vocabulary Words

Listed below are common words for herbs, and related concepts:

1 Herb Halamang Gamot
2 Basil Balanoy
3 Lemongrass Tanglad
4 Rosemary Romero
5 Sage Sambong
6 Fenel Haras
7 Chives Kutsay
8 Parsley Perehil
9 Oregano Oregano
10 Thyme Tim
11 Cilantro Silantro
12 Ginger Luya
13 Bay Leaf Dahon ng Laurel
14 Plant Halaman

Herbs Example Phrases

My mother has a garden of herbs. Ang aking ina ay may hardin ng mga halamang gamot.
I like adding chopped fresh basil to fried rice. Gusto kong idinadagdag ang tinadtad na sariwang balanoy sa sinangag.
Lemongrass has a sweet aroma. Ang tanglad ay may matamis na amoy.
I like cooking chicken with rosemary leaves. Gusto kong magluto ng manok na may mga dahon ng romero.
I use dried sage in seasoning the turkey meat. Ako ay gumamit ng tuyong sambong bilang rekado sa karne ng pabo.
I added fresh fennel to the beef soup. Idinagdag ko ang sariwang haras sa sabaw ng baka.
My mom added fresh chives to the egg omelette. Idinagdag ng aking ina ang sariwang kutsay sa tortang itlog.
Fresh parsley is used as a garnish for food. Ang sariwang perehil ay ginagamit na palamuti sa pagkain.
I added dried bay leaves to the chicken adobo. Idinagdag ko ang tuyong dahon ng laurel sa adobong manok.
My grandmother use fresh ginger to cook chicken tinola. Ang aking lola ay gumagamit ng sariwang luya sa pagluluto ng tinolang manok.