Skip to main content

List of English and Tagalog Names of Vegetables

A healthy body begins with having a healthy lifestyle which involve learning how to eat nutritious food like vegetables or mga gulay and fruits or mga prutas.  We have compiled here a List of English and Tagalog Names of Vegetables that can help you familiarize yourself with the local produce that are sold in most markets found in the Philippines.
List of English and Tagalog Names of Vegetables

A List of English and Tagalog Names of Vegetables


Here is a list of healthy and nutritious vegetables that are commonly found in most Filipino market stalls. We have also used each vegetable word in a sentence to help you improve both your English and Tagalog vocabulary skills. In order to pronounce each name of the vegetable or gulay in Tagalog correctly and properly, you will need to say each word with a quick short pause after each syllable.

Bitter Gourd - Ampalaya

Am-pa-la-ya

A bitter gourd is a bitter vegetable.
Ang ampalaya ay mapait na gulay.
Bitter Gourd - Ampalaya

Bottle Gourd - Upo

U-po

A bottle gourd is used in cooking vegetable stew.
Ang upo ay gamit sa pagluto ng nilagang gulay.
Bottle Gourd - Upo

Cabbage - Repolyo

Re-pol-yo

I like to eat cabbage with ground beef meat.
Gusto kong kumain ng repolyo na may giniling na karne ng baka.
Cabbage - Repolyo

Carrot - Karot

Ka-rot

A carrot is a sweet vegetable.
Ang karot ay matamis na gulay.
Carrot - Karot

Celery - Kintsay

Kin-tsay

A celery can be eaten raw or cooked.
Ang kintsay ay maaaring kaining hilaw o luto.
Celery - Kintsay

Chayote - Sayote

Sa-yo-te

I used a chayote as an ingredient in cooking chicken ginger soup.
Ako ay gumamit ng sayote bilang sangkap sa pagluluto ng tinolang manok.

Chayote - Sayote

Chili Pepper - Siling Labuyo

Si-ling La-bu-yo

A chili pepper is spicy.
Ang siling labuyo ay maanghang.
Chili Pepper - Siling Labuyo

Chinese Cabbage - Pechay

Pe-chay

I like to eat stir-fried Chinese cabbage.
Gusto kong kumain ng ginisang pechay.
Chinese Cabbage - Pechay

Corn - Mais

Ma-is

Boiled corn is good for your health.
Ang nilagang mais ay mainam sa iyong kalusugan.
Corn - Mais

Eggplant - Talong

Ta-long

I cooked an eggplant omelette for breakfast.
Nagluto ako ng tortang talong para sa almusal.
Eggplant - Talong

Garlic - Bawang

Ba-wang

Sauté vegetables with garlic and onions.
Igisa ang mga gulay kasama ng bawang at sibuyas.
Garlic - Bawang

Ginger - Luya

Lu-ya

Ginger is used in making ginger tea.
Luya ang gamit sa paggawa ng salabat.
Ginger - Luya

Lettuce - Litsugas

Lit-su-gas

Fresh lettuce is eaten raw.
Ang sariwang litsugas ay kinakain ng hilaw.
Lettuce - Litsugas

Lima Beans - Patani

Pa-ta-ni

Lima beans is good for your health.
Ang patani ay mainam para sa kalusugan.
Lima Beans - Patani

Moringa - Malunggay

Ma-lung-gay

Moringa leaves are rich in vitamins and minerals.
Ang dahon mg malunggay ay mayaman sa bitamina at mineral.
Moringa - Malunggay

Mung Beans - Munggo

Mung-go

Mung beans aid in achieving a sharp memory.
Ang munggo ay nakakatulong sa pagkamit ng matalas na isipan.
Mung Beans - Munggo

Mushroom - Kabute

Ka-bu-te

I cooked the mushrooms in butter.
Iniluto ko ang kabute sa mantikilya.
Mushroom - Kabute

Okra - Okra

Ok-ra

I like to eat fried okra with fish paste sauce on the side.
Gusto kong kumain ng pritong okra na may sawsawang bagoong.
Okra - Okra

Onion - Sibuyas

Si-bu-yas

Chopping onions will make you cry.
Ang pagtadtad ng sibuyas ay nakakaiyak.
Onion - Sibuyas

Potato - Patatas

Pa-ta-tas

A potato is used in making beef stew.
Ang patatas ay gamit sa paggawa ng nilagang baka.
Potato - Patatas

Purple Yam - Ube

U-be

I like to eat boiled purple yam for snack.
Gusto kong kumain ng nilagang ube para sa meryenda.
Purple Yam - Ube

Radish - Labanos

La-ba-nos

I added radish in the pork stew.
Idinagdag ko ang labanos sa nilagang baboy.
Radish - Labanos

Rice - Bigas

Bi-gas

Rice is a staple food of the Filipino people.
Ang bigas ang karaniwang pagkain ng mga Pilipino.
Rice - Bigas

Squash - Kalabasa

Ka-la-ba-sa

A squash is rich in Vitamin A.
Ang kalabasa ay mayaman sa Bitamina A.
Squash - Kalabasa

String Beans - Sitaw

Si-taw

I like to add string beans in cooking sour soup.
Gusto kong idagdag ang sitaw sa magluluto ng sinigang.
String Beans - Sitaw

Sweet Peas - Tsitsaro

Tsit-sa-ro

I cook sweet peas in butter.
Iniluluto ko ang tsitsaro sa mantikilya.
Sweet Peas - Tsitsaro

Sweet Potato - Kamote

Ka-mo-te

I like to eat boiled sweet potato with butter for snack.
Gusto kong kumain ng kamoteng may mantikilya para sa merienda.
Sweet Potato - Kamote

Turnip - Singkamas

Sing-ka-mas

I ate raw turnip with salt and vinegar sauce.
Ako ay kumain ng hilaw na singkamas na may sawsawang suka at asin.
Turnip - Singkamas

Water Spinach - Kangkong

Kang-kong

Water spinach is sautéed with fish sauce.
Ang kangkong ay iginisa kasama ng patis.
Water Spinach - Kangkong

Wax Gourd - Kundol

Kun-dol

I added wax gourd to the soup.
Idinagdag ko ang kundol sa sabaw. 
Wax Gourd - Kundol

Zucchini - Patola

Pa-to-la

My favorite vegetable is zucchini.
Ang paborito kong gulay ay patola.
Zucchini - Patola

Popular posts from this blog

How To Say "You're Welcome" in Tagalog

List of Bicycle Parts Names in English With Pictures

List of English and Tagalog Names of Insects

List of English and Tagalog Names of Farm Animals

How To Say "Firefly" in Tagalog

List of Boat Names & Ship Names in English With Pictures

Steamed Banana Cupcakes Recipe

How To Say "Blue" in Tagalog

Biko Recipe (Filipino Rice Cake)

Easy Recipe for Toaster Oven Chocolate Chip Cookies