Skip to main content

Health Vocabulary : Word List in Tagalog

Health Word List in Tagalog


Health Word List in Tagalog

In Tagalog, Health is called Kalusugan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to health and some example phrases.

Health Vocabulary Words

Listed below are common words for health, and related concepts:

1 Health Kalusugan
2 Doctor Manggagamot
3 Medic Mediko
4 Patient Pasyente
5 Examination Eksaminasyon
6 Heatbeat Tibok ng Puso
7 Medical Record Talaang Medikal
8 Hospital Ospital
9 Pulse Pulso
10 Surgeon Siruhano
11 Pediatrician Pedyatrisyan
12 Blood Dugo
13 Crutches Mga Saklay
14 Cough Ubo
15 Colds Sipon
16 Wound Sugat
17 Syringe Hiringgilya
18 Stethoscope Istetoskop
19 Vaccine Bakuna
20 Sick May sakit
21 Birth Kapanganakan
22 Ache Kirot
23 Bruise Pasa
24 Scratch Gasgas
25 Blister Paltos
26 Boil Pigsa
27 Insect Bite Kagat ng insekto
28 Fracture Bali
29 Strain Pilay
30 Cramp Pulikat
31 Anesthetic Pampamanhid
32 Denture Pustiso
33 Teeth Whitening Pampaputi ng ngipin
34 Tooth Extraction Pagbunot ng ngipin
35 Missing tooth Bungi
36 Healthy Masigla
37 Medicine Medisina
38 Cure Lunas
39 First Aid Pangunahing Lunas
40 Virus Bayrus
41 Exercise Ehersisyo
42 Proper Protective Equipment Tamang Kagamitan sa Pangangalaga
43 Flu Trangkaso

Health Example Phrases

Eat fruits and vegetables for a better health. Kumain ng mga prutas at gulay para sa mainam na kalusugan.
The patient of COVID-19 was immediately rushed to the hospital. Ang pasyente ng COVID-19 ay dali-daling itinakbo sa ospital.
The doctor of the hospital was wearing proper protective equipment (PPE). And manggagamot sa ospital ay nakasuot ng tamang kagamitan sa pangangalaga.
I have a medical examination at the clinic today. Ako ay may medikal na eksaminasyon sa klinika ngayon.
The patient's heartbeat is stable. Ang tibok ng puso ng pasyente ay panatag.
The hospital is full of COVID-19 patients. Ang ospital ay puno ng mga pasyente ng may COVID-19.
The teacher is absent because of flu. Ang guro ay lumiban dahil sa trangkaso.
She is a student of Medicine at the University of the Philippines. Siya ay estudyante ng Medisina sa Pamantasan ng Pilipinas.
The pediatrician gave the baby a vaccine. Binigyan ng pedyatrisyan ang sanggol ng bakuna.
An insect bite is itchy. Ang kagat ng insekto ay makati.

--

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases