Skip to main content

Farm Animal Names : Word List in Tagalog

See Farm Animal Names in Tagalog


Farm Animals Word List in Tagalog

In Tagalog, farm animals are called 
Mga Hayop sa Bukid.

In this post, you will learn the vocabulary words related to farm animals and some example phrases.

Fun Farm Animal Facts
A female goat is called a doe.
Pigs don’t have sweat glands.
All horses can sleep standing up.

Farm Animal Vocabulary Words

Listed below are common words for farm animals, and related concepts:

Pigs don’t have sweat glands

1 Farm Animals Mga Hayop sa Bukid
2 Bird Ibon
3 Cat Pusa
4 Dog Aso
5 Duck Pato
6 Mouse Daga
7 Pigeon Kalapati
8 Bat Paniki
9 Camel Kamelyo
10 Rat Daga
11 Buffalo Kalabaw
12 Frog Palaka
13 Rabbit Kuneho
14 Lamb Tupa
15 Goat Kambing
16 Cow Baka
17 Carabao Kalabaw
18 Kitten Kuting
19 Pig Baboy
20 Sheep Tupa
21 Horse Kabayo
22 Chicken Manok
23 Rooster Tandang
24 Hen Inahin
25 Chick Sisiw
26 Duckling Bibe
27 Turkey Pabo
28 Goose Gansa

Farm Animal Example Phrases

The favorite food of the cat is fish. Ang paboritong pagkain ng pusa ay isda.
The cow loves to eat grass. Ang baka ay mahilig kumain ng damo.
My dog likes to guard our house. Ang aking aso ay mahilig magbantay sa aming bahay.
The duck is searching for fish on the blue waters. Ang pato ay naghahanap ng isda sa bughaw na tubig.
The goat is smiling at me. Ang kambing ay nakangiti sa akin.
A hen was eating corn in the backyard. Ang inahin ay kumakain ng mais sa aming bakuran.
The horse is colored brown. Ang kabayo ay kulay kayumanggi.
I held the mouse by its tail. Hinawakan ko ang daga sa kanyang buntot.
This pig is wanting to drink some fresh water. Ang baboy na ito ay gustong uminom ng sariwang tubig.
The sheep ate the fresh grass. Ang tupa ay kumain ng sariwang damo.


You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases