Skip to main content

Housefly - Insects in Tagalog

Housefly in Tagalog


Housefly Word List in Tagalog

In Tagalog, Housefly is called Langaw.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Housefly and some example phrases.

Housefly Vocabulary Words

Listed below are common words for Housefly, and related concepts:

1 Housefly Langaw
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 House Bahay
5 Pest Peste
6 Disease Sakit
7 Dirty Marumi
8 Farm Bukid
9 Garden Hardin
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Housefly Example Phrases

Housefly carry diseases to a home. Ang mga langaw ay nagdadala ng sakit sa tahanan.
A housefly feed on liquid food. Ang langaw ay kumakain ng likidong pagkain.
A housefly taste food with its feet. Ang langaw ay tumitikim ng pagkain gamit ang kanilang mga paa.
A housefly can walk upside down. Ang langaw ay maaaring maglakad ng patiwarik.
A housefly lay its eggs on food. Ang mga langaw ay nangingitlog sa pagkain.
A housefly can have a very fast reaction to movements. Ang mga langaw ay may napakabilis na reaksyin sa mga galaw.
A housefly can poop a lot. Ang langaw ay tumatae ng madalas.
Most houseflies can only live for a month. Karamihan sa mga langaw ay nabubuhay sa loob ng isang buwan.
A housefly has a strong sense of smell. Ang langaw ay may matalas na pang-amoy.
Houseflies can spread infectious diseases. Ang mga langaw ay maaaring magdulot ng mga nakakahawang sakit.


Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog