Skip to main content

Tagalog Numbers 1-10 (Mga Bilang)

Tagalog Numbers 1-10 (Mga Bilang)


Tagalog Numbers 1-10 Word List in Tagalog

In Tagalog, Tagalog Numbers 1-10 is called Mga Bilang 1-10.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Tagalog Numbers 1-10 and some example phrases.

Tagalog Numbers 1-10 Vocabulary Words

Listed below are common words for Tagalog Numbers 1-10, and related concepts:


1 One Isa
2 Two Dalawa
3 Three Tatlo
4 Four Apat
5 Five Lima
6 Six Anim
7 Seven Pito
8 Eight Walo
9 Nine Siyam
10 Ten Sampu

Tagalog Numbers 1-10 Example Phrases

We are given one precious life to share to others. Tayo ay binigyan ng isang buhay na maaaring ibahagi sa iba.
Two wrongs don't make a right. And dalawang mali ay hindi nagiging tama.
I have three siblings. Ako ay may tatlong kapatid.
A car has four wheels. Ang kotse ay may apat na gulong.
The market is five miles away. Ang palengke ay may layong limang milya.
I boiled six eggs for breakfast. Ako ay nagpakulo ng anim na itlog para sa agahan.
My child is seven years old. Ang aking anak ay pitong taong gulang.
I work eight hours a day. Ako ay nagtatrabaho ng walong oras sa isang araw.
There are nine planets in the Solar System. May siyam na planeta sa Sistemang Solar.
The jeepney comes every ten minutes. Ang dyip ay dumarating kada sampung minuto.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases