Skip to main content

Tagalog Numbers 1-10 (Mga Bilang)

Here is a list of English and Tagalog Numbers from 1 to 10 to help you gain knowledge on numbers 1 to 10 or mga bilang isa hanggang sampu is said in these two very important language of speech.  We included pictures with examples on how each number is used in an English sentence. Our examples along with the pictures of the Tagalog Numbers from 1 to 10 will help grow your Tagalog vocabulary.
Tagalog Numbers 1-10 (Mga Bilang)

Tagalog Numbers 1-10 o Mga Bilang

Here are Tagalog Numbers 1 to 10 o Mga Bilang 1 to 10 to help you count numbers in chronological order.  In order for you to say each number in Tagalog properly and correctly, make sure to say each word with a slight pause following each syllable.

One - Isa

I-sa

We are given one precious life to share to others.
Tayo ay binigyan ng isang buhay na maaaring ibahagi sa iba.
One - Isa

Two - Dalawa

Da-la-wa

Two wrongs don't make a right.
And dalawang mali ay hindi nagiging tama.
Two - Dalawa

Three - Tatlo

Tat-lo

I have three siblings.
Ako ay may tatlong kapatid.

Three - Tatlo

Four - Apat

A-pat

A car has four wheels.
Ang kotse ay may apat na gulong.

Four - Apat

Five - Lima

Li-ma

The market is five miles away.
Ang palengke ay may layong limang milya.

Five - Lima

Six - Anim

A-nim

I boiled six eggs for breakfast.
Ako ay nagpakulo ng anim na itlog para sa agahan.


Six - Anim

Seven - Pito

Pi-to

My child is seven years old.
Ang aking anak ay pitong taong gulang.

Seven - Pito

Eight - Walo

Wa-lo

I work eight hours a day.
Ako ay nagtatrabaho ng walong oras sa isang araw.

Eight - Walo

Nine - Siyam

Si-yam

There are nine planets in the Solar System.
May siyam na planeta sa Sistemang Solar.

Nine - Siyam

Ten - Sampu

Sam-pu

The jeepney comes every ten minutes.
Ang dyip ay dumarating kada sampung minuto.

Ten - Sampu