Skip to main content

The Color Purple in Tagalog | English to Tagalog Translation

Purple in Tagalog

How to Say "Purple" in Tagalog

In Tagalog, the color Purple is called kulay Lila.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Purple and some example phrases.

Purple Vocabulary Words

Listed below are common words for Purple, and related concepts:

1 Purple Lila
2 Color Kulay
3 Colors Mga Kulay
4 Royalty May Dugong Bughaw
5 Power Kapangyarihan
6 Riches Kayamanan
7 Magic Salamangka
8 Wealth Yaman
9 Might Lakas
10 Independence Pagsasarili

Purple Example Phrases


He gave purple flowers to her mom. Siya ay nagbigay ng mga kulay lilang mga bulaklak sa kanyang ina.
Purple is the favorite color of Megan. Lila ang paboritong kulay ni Megan.
Purple is the symbol of royalty and riches. Lila ang simbolo ng mga may dugong bughaw at kayamanan.
Purple is the symbol of power and wealth. Lila ang simbolo ng kapangyarihan at yaman.
The grapes are colored purple. Ang mga ubas ay kulay lila.
Purple signifies mystery and wonders. Ang lila ay simbolo ng misteryo at kababalaghan.
Her shirt is colored purple. Ang kanyang kamiseta ay kulay lila.
I like the color of the purple sky. Gusto ko ang kulay lila na kalangitan.
Purple is the symbol of magic. Lila ang simbolo ng salamangka.
The balloons are colored purple. Ang mga lobo ay kulay lila.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas