Skip to main content

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog


Fruits Word List in Tagalog

In Tagalog, fruits are called mga prutas.

In this post, you will learn the vocabulary words related to fruits and some example phrases.

Fruits Vocabulary Words

Listed below are common words for fruits, and related concepts:

1 Fruit Prutas
2 Cherry Seresa
3 Apple Mansanas
4 Grape Ubas
5 Watermelon Pakwan
6 Banana Saging
7 Mango Mangga
8 Avocado Abokado
9 Pomegranate Granada
10 Fig Igos
11 Jackfruit Langka
12 Pineapple Pinya
13 Guava Bayabas
14 Strawberry Presa
15 Cucumber Pipino
16 Tomato Kamatis
17 Pumpkin Kalabasa

Fruits Example Phrases


These apples are colored red. Ang mga mansanas na ito ay kulay pula.
These avocados are unripe. Ang mga abukado na ito ay hilaw pa.
A banana is rich in Vitamin A. Ang saging ay mayaman sa Bitamina A.
These cherries are freshly picked off the tree. Ang mga seresa na ito ay kapipitas lamang sa puno.
My grandmother loves to make jam out of ripe guava fruits. Ang aking lola ay mahilig gumawa ng minatamis na gawa sa hinog na bayabas.
A ripe jackfruit has a sweet smelling smell. Ang hinog na langka ay may matamis na amoy.
A green mango is still unripe and has a sour taste. Ang berdeng mangga ay hindi pa hinog at may maasim na lasa.
These pineapples are sold at the market. Ang mga pinya na ito ay ibinibenta sa palengke.
I love to eat a watermelon during Summer time. Gusto kong kumain ng pakwan tuwing tag-init.
My favorite fruit is grapes. Ang paborito kong prutas ay ubas.

-

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)