Skip to main content

List of English and Tagalog Names of Fruits

Learn the different kinds of tropical fruits that are found in the Philippines.  Here is an educational list of English names of fruits and their corresponding fruit names using the Tagalog language translation of the Filipinos.  Have a great time learning the fruit names in both English and Filipino terms.
List of English and Tagalog Names of Fruits

List of English and Tagalog Names of Fruits

Here is a list of the most common tropical fruits found in the Philippine archipelago.  We also included fruit pictures to accompany the names of fruits as well as a short sentence to describe the fruit photos using the English language and its equivalent Tagalog language translation.  In order to help you pronounce the names of fruits in Tagalog correctly, you will have to say each each word with a short pause after each syllable.

Apple - Mansanas

Man-sa-nas

These apples are colored red.
Ang mga mansanas na ito ay kulay pula.
Apple - Mansanas

Avocado - Abukado

A-bu-ka-do

These avocados are unripe.
Ang mga abukado na ito ay hindi pa hinog.
Avocado - Abukado

Banana - Saging

Sa-ging

A banana is rich in Vitamin A.
Ang saging ay mayaman sa Bitamina A.
Banana - Saging

Cherry - Seresa

Se-re-sa

These cherries are freshly picked off the tree.
Ang mga seresa na ito ay kapipitas lamang sa puno.
Cherry - Seresa

Coconut - Niyog

Ni-yog

The coconut tree is hard to climb.
Ang puno ng niyog ay mahirap akyatin.
Coconut - Niyog

Calamansi - Kalamansi

Ka-la-man-si

The calamansi fruit is beneficial to health.
Ang prutas ng kalamansi ay mainam sa kalusugan.
Calamansi - Kalamansi

Grapes - Ubas

U-bas

My favorite fruit is grapes.
Ang paborito kong prutas ay ubas.
Grapes - Ubas

Guava - Bayabas

Ba-ya-bas

My grandmother loves to make jam out of ripe guava fruits.
Ang aking lola ay mahilig gumawa ng minatamis na gawa sa hinog na bayabas.
Guava - Bayabas

Jackfruit - Langka

Lang-ka

A ripe jackfruit has a sweet smelling smell.
Ang hinog na langka ay may matamis na amoy.
Jackfruit - Langka

Lime - Dayap

Da-yap

Lime juice is a good remedy for cough.
Ang katas ng dayap ay mabisang lunas para sa ubo.
Lime - Dayap

Mandarin Orange - Dalanghita

Da-lang-hi-ta

I like the sweet and sour taste of mandarin orange.
Gusto ko ang matamis at maasim na lasa ng dalanghita.
Mandarin Orange - Dalanghita

Mango - Mangga

Mang-ga

A green mango is still unripe and has a sour taste.
Ang berdeng mangga ay hindi pa hinog at may maasim na lasa.
Mango - Mangga

Lemon - Limon

Li-mon

A lemon is colored yellow.
Ang limon ay kulay dilaw.
Lemon - Limon

Orange - Kahel

Ka-hel

This orange is round in shape.
Ang kahel ay hugis bilog.

Orange - Kahel
Pineapple - Pinya

Pin-ya

These pineapples are sold at the market.
Ang mga pinya na ito ay ibinibenta sa palengke.
Pineapple - Pinya

Pomelo - Suha

Su-ha

This pomelo is already ripe.
Ang suha na ito ay hinog na.
Pomelo - Suha

Starfruit - Carambola

Ca-ram-bo-la

These starfruits are hanging on the tree.
Ang mga carambola ay nakabitin sa puno.
Starfruit - Carambola

Sugar Apple - Atis

A-tis

This sugar apple is a tropical fruit.
Ang atis ay isang tropikal na prutas.
Sugar Apple - Atis

Tamarind - Sampalok

Sam-pa-lok

This tamarind is used in cooking sour soup.
Ang sampalok ay gamit sa pagluluto ng sinigang.
Tamarind - Sampalok

Watermelon - Pakwan

Pak-wan

I love to eat a watermelon during Summer time.
Gusto kong kumain ng pakwan tuwing tag-init.
Watermelon - Pakwan

Popular posts from this blog

How To Say "You're Welcome" in Tagalog

List of Bicycle Parts Names in English With Pictures

List of English and Tagalog Names of Insects

List of English and Tagalog Names of Farm Animals

How To Say "Firefly" in Tagalog

List of Boat Names & Ship Names in English With Pictures

Steamed Banana Cupcakes Recipe

How To Say "Blue" in Tagalog

Biko Recipe (Filipino Rice Cake)

Easy Recipe for Toaster Oven Chocolate Chip Cookies