Skip to main content

Cherry In Tagalog

Cherry in Tagalog

How To Say "Cherry" in Tagalog

In Tagalog, cherry is called seresa.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Cherry and some example phrases.Cherry Vocabulary Words

Listed below are common words for Cherry, and related concepts:

1 Cherry Seresa
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Dessert Panghimagas
10 Red Pula
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Tree Puno

Cherry Example Phrases

A cherry is a red fruit. Ang seresa ay isang maliiit na pulang prutas.
I like cherry on top of my ice cream. Gusto ko ng seresa sa ibabaw ng aking sorbetes.
My mother bakes a sweet cherry pie. Ang aking ina ay nagluto ng matamis na pastel na gawa sa seresa.
She washed the cherries in cool running water. Hinugasan niya ang mga seresa sa malamig at umaagos na tubig.
We have a cherry tree in our backyard. kami ay may puno ng seresa sa aming bakuran.
My father was planting a cherry tree at the garden. Ang aking tatay ay nagtatanim ng puno ng seresa sa hardin.
The cherry tree at the park has lots of fruits. Ang puno ng seresa sa parke ay punung-puno ng mga prutas.
I love the sweet smell of cherry blossoms. Gusto ko ang matamis na amoy ng mga bulaklak ng seresa.
I like the sight of pink cherry blossoms. Gusto kong pagmasdan ang mga kulay rosas na mga bulaklak ng seresa.
I like the sweet taste of the cherry fruit. Gusto ko ang matamis na lasa ng prutas na seresa.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

    You MIght Also Like:

    National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

    Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

    The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases