Skip to main content

Fashion and Clothing Vocabulary : Word List in Tagalog

Fashion Word List in Tagalog


Fashion Word List in Tagalog

In Tagalog, Fashion is called Moda.

In this post, you will learn the vocabulary words related to fashion and some example phrases.

Fashion Vocabulary Words

Listed below are common words for fashion, and related concepts:

1 Fashion Moda
2 Clothes Mga Damit
3 Dress Bestida
4 Trousers Pantalon
5 Socks Medyas
6 Shirt Kamiseta
7 Sleeveless shirt Sando
8 Pants Pantalon
9 Underwear Salawal
10 Skirt Palda
11 Suit Amerikana
12 Raincoat Kapote
13 Robe Balabal
14 Uniform Uniporme
15 Bracelet Pulseras
16 Watch Relo
17 Necklace Kuwintas
18 Ring Singsing
19 Earring Hikaw
20 Collar Kwelyo
21 Vest Damtan
22 Hat Sombrero
23 Cowboy Hat Sombrero ng Bakero
24 Umbrella Payong
25 Shoes Sapatos
26 Jacket Dyaket
27 Tie Kurbata
28 Long Skirt Saya
29 Blouse Blusa
30 Filipino Formal Wear Barong Tagalog

Fashion Example Phrases

I went to the mall to buy brand new clothes. Ako ay nagpunta sa malaking tindahan para mamili ng mga bagong damit.
She is wearing a red dress to the party. Siya ay nakasuot ng pulang bestida para sa salu-salo.
He likes wearing his blue pants to work. Siya ay mahilig magsuot ng asul na pantalon sa kanyang trabaho.
His mother washed his dirty white socks. Linabahan ng kanyang ina ang kanyang mga maruming puting medyas.
He is wearing a clean black shirt to school. Siya ay nakasuot ng itim na kamiseta sa paaralan.
She was wearing a yellow skirt at the church. Siya ay nakasuot ng dilaw na palda sa simbahan.
The nurse is wearing a clean white uniform. Ang nars ay nakasuot ng malinis na puting uniporme.
My youngest sister likes to wear bracelet. Ang aking bunsong kapatid na babae ay mahilig magsuot ng pulseras.
I lost my beautiful diamond necklace. Nawala ko ang aking napakagandang diyamanteng kuwintas.
I wore my Filipino formal wear for the wedding. Isinuot ko ang aking Barong Tagalog para sa kasal.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Insect Names : Word List in Tagalog