Skip to main content

The Color Red in Tagalog | English to Tagalog Translation

Red in Tagalog

How to Say "Red" in Tagalog

In Tagalog, the color Red is called kulay Red.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Red and some example phrases.

Red Vocabulary Words

Listed below are common words for Red, and related concepts:

1 Red Pula
2 Color Kulay
3 Colors Mga Kulay
4 Bravery Katapangan
5 Strength Lakas
6 Courage Lakas ng Loob
7 Love Pag-ibig
8 Heart Puso
9 Valentine's Day Araw ng Mga Puso
10 Determination Determinasyon

Red Example Phrases


Red is the symbol of bravery. Ang pula ay simbolo ng katapangan.
I like to give red roses to my mom on Valentine's Day. Gusto kong magbigay ng mga pulang rosas sa aking ina tuwing Araw ng Mga Puso.
The heart is colored red. Ang puso ay kulay pula.
The fresh apple is colored red. Ang sariwang mansanas ay kulay pula.
We picked up some fresh red strawberries for dessert. Kami ay namitas ng mga sariwa at pulang presa para sa panghimagas.
We bought some red cherries at the market. Kami ay bumili ng mga pulang seresa sa palengke.
I have a red balloon. Ako ay may pulang lobo.
The color of Love is red. Ang kulay ng Pag-ibig ay pula.
She got the sweetest red lips. Siya ay may pinakamatamis na pulang mga labi.
She has rosy red cheeks. Siya ay may mga malarosas at pulang mga pisngi.

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas