Skip to main content

Zoo Animal Names : Word List in TagalogZoo Animal Names : Word List in Tagalog

Zoo Animals Word List in Tagalog

In Tagalog, zoo animals are called 
mga hayop sa gubat.

In this post, you will learn the vocabulary words related to zoo animals and some example phrases.

Zoo Animal Vocabulary Words

Listed below are common words for zoo animals, and related concepts:

1 Wild Zoo Animals Mga Hayop sa Gubat
2 Elephant Elepante
3 Monkey Unggoy
4 Snake Ahas
5 Turtle Pagong
6 Wolf Lobo
7 Chameleon Hunyango
8 Cobra Kobra
9 Crocodile Buwaya
10 Gecko Tuko
11 Gorilla Gorilya
12 Lizard Butiki
13 Tiger Tigre
14 Lion Leon
15 Dolphin Dolpin
16 Whale Balyena
17 Python Sawa
18 Bear Oso
19 Fox Soro
20 Deer Usa

Zoo Animal Example Phrases

The grizzly bear has brown fur. Ang oso ay may kayumangging balahibo.
Crocodiles don't chew their food. Ang buwaya ay hindi nginunguya ang kanyang pagkain.
The elephant is the largest living land animal. Ang elepante ang pinakamalaking hayop sa lupa.
The lion is the king of the jungle. Ang leon ang hari ng kagubatan.
The baby monkey clung to its mother. Ang sanggol na unggoy ay nakakapit sa kanyang ina.
A tiger likes to eat fresh meat. Ang tigre ay mahilig kumain ng sariwang karne.
A turtle walks slow. Ang pagong ay mabagal maglakad.
A deer is a kind animal. Ang usa ay isang maamong hayop.
A chameleon can change its color. Ang hunyango ay nag-iiba ang kulay.
A wolf is a wild animal. Ang lobo ay isang mabangis na hayop.

More English Language and Tagalog Translations 

Coming Soon