Skip to main content

Cockroach - Insects in Tagalog

Cockroach in Tagalog


How To Say "Cockroach" in Tagalog

In Tagalog, Cockroach is called Ipis.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Cockroach and some example phrases.

Cockroach Vocabulary Words

Listed below are common words for Cockroach, and related concepts:

1 Cockroach Ipis
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 Pest Peste
5 Dirty Marumi
6 Sick Karamdaman
7 House Bahay
8 Disease Sakit
9 Farm Bukid
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Cockroach Example Phrases

Cockroaches can live in places with very cold climates. Ang mga ipis ay maaaring mamuhay sa mga lugar na may napakalamig na klima.
A cockroach has an open circulatory system. Ang ipis ay may bukas na daluyan ng dugo sa katawan.
A cockroach remains alive even without its head. Ang ipis ay nananatiling buhay kahit wala ang kanyang ulo.
A cockroach is able to hold its breath underwater. Ang ipis ay may kakayahang hawakan ang hininga sa ilalim ng tubig.
A cockroach can run very fast. Ang ipis ay may kakayahang tumakbo ng napakatulin.
A cockroach is one of the oldest insects in the world. Ang ipis ay isa sa mga pinakamatandang insekto sa mundo.
There are a lot of cockroaches on Earth. Mayroong napakaraming ipis sa daigdig.
A cockroach can live without food for a month. Ang ipis ay maaaring mabuhay ng walang pagkain sa isang buwan.
Cockroaches like to live in moist places. Ang mga ipis ay naninirahan sa malagihay na mga lugar.
A cockroach is an adaptable insect. Ang ipis ay isang insektong madaling bumagay sa mga pagbabago.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog