Skip to main content

Ant - Insects in Tagalog

Ant in Tagalog


How To Say "Ant" in Tagalog

In Tagalog, Ant is called Langgam.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Ant and some example phrases.

Ant Vocabulary Words

Listed below are common words for Ant, and related concepts:

1 Ant Langgam
2 Insect Insekto
3 Animal Hayop
4 Strong Malakas
5 Industrious Masipag
6 Social Sosyal
7 Sociable Palasama
8 Omnivore Hayop na kumakain ng halaman at karne
9 Pest Peste
10 Invertebrate Hayop na walang buto

Ant Example Phrases

Ants are strong insects. Ang mga langgam ay malakas na mga insekto.
Ants carry food with their strong jaws. Ang mga langgam ay nagbubuhat ng pagkain gamit ang kanilang mga malakas na panga.
Ants are one of the oldest living insects in the world. Ang mga langgam ay isa sa mga pinakamatandang nabubuhay na insekto sa mundo.
Ants know how to swim. Ang mga langgam ay marunong lumangoy.
Ants do not have ears. Ang mga langgam ay walang mga tainga.
Ants farm aphids. Ang mga langgam ay nag-aalaga ng mga dapurak.
An ant has two stomachs. Ang langgam ay may dalawang tiyan.
There are a lot of ants on Earth. Maraming mga langgam dito sa daigdig.
Ants do not have any lungs. Ang mga langgam ay walang baga.
Ants are adaptable to their environment. Ang mga langgam ay may kakayahang umangkop sa kanilang kapaligiran.Learn more vocabulary terms with our list of Insect Names in Tagalog. Learning vocabulary words is a very important part of learning a new language. A good idea to help learn more words faster is to put them into context. Try to using the words in sentences.

Insect Names in Tagalog

                            

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Tagalog Love Quotes

Maligayang Kaarawan Inaanak - Happy Birthday in Tagalog