Skip to main content

Tagalog Love Phrases

Tagalog Love Phrases

Love Phrases List in Tagalog

In Tagalog, Love Phrases are called Mga Parirala Tungkol sa Pag-ibig.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Love phrases and some example phrases.

Love Phrases Vocabulary Words

Listed below are common words for Love Phrases, and related concepts:

1 Love Phrases Mga Parirala Tungkol sa Pag-ibig
2 Quote Kasabihan
3 Feeling Damdamin
4 Emotion Emosyon
5 Expression Ekspresyon
6 Loving Mapagmahal
7 Beautiful Maganda
8 Handsome Guwapo
9 Pretty Marikit
10 Love Pagmamahal
11 Phrase Parirala

Love Phrases

I love you. Mahal kita.
I love you very much. Mahal na mahal kita.
I love you a lot. Sobrang mahal kita.
You are my everything. Ikaw ang lahat sa akin.
You are the love of my life. Ikaw ang pag-ibig ng aking buhay.
I love you with all of my soul. Minamahal kita mula
Each day I love you more. Sa bawat araw ay mas mahal kita.
I’m in love with you. Ako ay napaibig sa iyo.
To kiss you is like staring at the shining stars. Ang paghalik sa iyo ay parang pagbaling ng tingin sa mga makinang na bituin.
Do you have a girlfriend? Mayroon ka na nang kasintahang babae?
Do you have a boyfriend? Mayroon ka na nang kasintahang lalaki?
I’ve been thinking about you. Iniisip kita.
I think about you all the time. Iniisip kita sa lahat ng oras.
I can only think of you. Ikaw lang ang iniisip ko.
I’m very fortunate to know you. Ako ay mapalad at nakilala kita.
You’re very sexy. Ikaw ay napakakaakit-akit.
I like you. Gusto kita.
I like you a lot. Gustung-gusto kita talaga.
I miss you. Namimiss kita.
I miss you a lot. Namimiss kita lagi.
You drive me crazy. Mababaliw ako sa iyo.
I’m crazy for you. Ako'y mababaliw sa iyo.
I adore you. Sinasamba kita.
I want you. Gusto kita.
You have pretty eyes. Ikaw ay may magandang mga mata.
You have a beautiful smile. Ikaw ay may magandang ngiti.
You are beautiful. Ikaw ay maganda.
I can’t wait to see you. Hindi ako makapaghintay na makita ka.
Pretty woman. Marikit na babae.
Handsome man. Guwapong lalaki.

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases