Skip to main content

Valentine's Day in Tagalog

Valentine's Day in Tagalog

Valentine's Day Word List in Tagalog

In Tagalog, Valentine's Day is called Araw ng mga Puso.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Valentine's Day and some example phrases.

Valentine's Day Vocabulary Words

Listed below are common words for Valentine's Day, and related concepts:

1 Valentine's Day Araw ng Mga Puso
2 Occasion Okasyon
3 Celebration Pagdiriwang
4 Heart Puso
5 Love Pagmamahal
6 Love Pag-ibig
7 Feeling Damdamin
8 Emotion Emosyon
9 Lover Irog
10 I Love You. Mahal kita.
11 Red. Pula
12 Cupid Kupido

Valentine's Day Example Phrases

Valentine's Day is a special day. Ang Araw ng mga Puso ay isang espesyal na araw.
I made a big heart out of red paper. Ako ay gumawa ng malaking puso gamit ang pulang papel.
My mother baked a red cake for Valentine's Day. Ang aking ina ay naghurno ng pulang keyk para sa Araw ng Mga Puso.
I love you very much. Mahal na mahal kitang talaga.
He expressed his love for her. Ipinahiwatig niya ang kanyang pag-ibig para sa kanya.
They celebrated Valentine's Day at home. Ipinagdiwang nila ang Araw ng Mga Puso sa kanilang tahanan.
Love is a wonderful feeling. Ang pag-ibig ay isang nakapagtatakang damdamin.
Love is the greatest trait of all. Ang pagmamahal ang pinakadakilang katangian sa lahat.
I love celebrating Valentine's Day with my lover. Gusto kong ipinagdiwang ang Araw ng Mga Puso na kasama ang aking irog.
He joined the Valentine's Day Celebration. Nakisali siya sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

Comments

Blogger Widgets