Skip to main content

Fox in Tagalog

Fox in Tagalog


How To Say "Fox" in Tagalog

In Tagalog, Fox is called soro.

In this post, you will learn the vocabulary words related to fox and some example phrases.

Fox Vocabulary Words

Listed below are common words for fox, and related concepts:


1 Fox Soro
2 Cub Batang soro
3 Animal Hayop
4 Forest Gubat
5 Breed Lahi
6 Dog Aso
6 Hunt Pangangaso
7 Carnivore Hayop na kumakain ng karne
9 Small Maliit
10 Balahibo Fur

Fox Example Phrases

A fox like to be by itself. Ang soro ay nais na mag-isa.
A fox has a very sharp eyesight. Ang soro ay may matalas na pagtingin.
A fox makes a home under the ground. Ang soro ay naninirahan sa ilalim ng lupa.
A fox has a keen sense of hearing. Ang soro ay may matalas na pandinig.
A fox has a stinky smell. Ang soro ay may mabahong amoy.
A fox eats small animals. Ang soro ay kumakain ng maliliit na mga hayop.
A fox has whiskers on its face and legs. Ang soro ay may balbas sa kanyang mukha at mga binti.
A fox hunts like a cat. Ang soro ay nangangaso na parang isang pusa.
A fox live under tree burrows. Ang soro ay nakatira sa ilalim ng lungga ng punongkahoy.
A fox is a carnivorous animal. Ang soro ay isang hayop na kumakain ng karne.

More English Language and Tagalog Translations 

Coming Soon 


You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages