Skip to main content

Bear in Tagalog

 

The Tagalog translation for "bear" is Uso.

 

How to Say "Bear" in Tagalog

The Tagalog translation for "bear" is Uso.


Bear Fun Facts:

  • Bears can see colors.
  • Bears are good swimmers.
  • Bears sleep in the winter.


Bear Example Phrases

The big bear asked for food.

Ang malaking oso ay nanghingi ng pagkain.

There are black bears in the forest.

May mga maitim na oso sa gubat.

The brown bear is searching for fish.

Ang kayumangging oso ay naghahanap ng isda.

A brown bear is a strong animal.

Ang kayumangging oso ay isang malakas na hayop.

A bear hibernates during the winter.

Ang oso ay natutulog tuwing taglamig.

A wounded bear is dangerous.

Ang nasugatang oso ay mapanganib.

The bear catches fish at the river.

Ang oso ay nakahuli ng isda sa ilog.

Do not feed the bears.

Huwag pakainin ang mga oso.

A mother bear is with her cub.

Ang inang oso ay kasama ng batang oso.