Skip to main content

Bear in Tagalog

 

The Tagalog translation for "bear" is Uso.

How To Say "Bear" in Tagalog

In Tagalog, Bear is called oso.

In this post, you will learn the vocabulary words related to bear and some example phrases.

Bear Vocabulary Words

Listed below are common words for bear, and related concepts:


1 Bear Oso
2 Cub Batang oso
3 Animal Hayop
4 Gubat Gubat
5 Hunting Pangangaso
6 Hibernate Pagtulog sa Panahon ng Taglamig
7 Brown Kayumanggi
8 Black Itim
9 White Puti
10 Balahibo Fur

Bear Example Phrases

The big bear asked for food. Ang malaking oso ay nanghingi ng pagkain.
There are black bears in the forest. May mga maitim na oso sa gubat.
The brown bear is searching for fish. Ang kayumangging oso ay naghahanap ng isda.
A brown bear is a strong animal. Ang kayumangging oso ay isang malakas na hayop.
A bear hibernates during the winter. Ang oso ay natutulog tuwing taglamig.
A wounded bear is dangerous. Ang nasugatang oso ay mapanganib.
The bear catches fish at the river. Ang oso ay nakahuli ng isda sa ilog.
Do not feed the bears. Huwag pakainin ang mga oso.
A mother bear is with her cub. Ang inang oso ay kasama ng batang oso.
A bear can distinguish colors. Ang oso ay nakakakilala ng mga kulay.

More English Language and Tagalog Translations 

Coming Soon

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Insect Names : Word List in Tagalog

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages