Skip to main content

Events Vocabulary : Word List in Tagalog

Events Word List in Tagalog


Events Word List in Tagalog

In Tagalog, events are called mga kaganapan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to events and some example phrases.

Events Animal Vocabulary Words

Listed below are common words for events, and related concepts:

1 Event Kaganapan
2 Birthday Kaarawan
3 Carnival Karnibal
4 Christmas Pasko
5 Fireworks Mga Pagpapaputok
6 Funeral Libing
7 Halloween Undas
8 All Saints' Day Araw ng mga Santo
9 Wedding Kasal
10 Mother's Day Araw ng mga Ina
11 New Year's Eve Bagong Taon
12 Valentines Day Araw ng mga Puso
13 Festival Pagdiriwang
14 Fiesta Pista
15 Competition Kompetisyon
16 Celebration Selebrasyon
17 Anniversary Anibersaryo
18 Party Parti
19 Ceremony Seremonya
20 Gathering Pagtitipon
21 Meeting Pagpupulong

Events Animal Example Phrases

I celebrated my birthday yesterday. Ipinagdiwang ko ang aking kaarawan kahapon.
We went to the carnival at the park. Kami ay nagpunta sa karnibal na nasa parke.
Merry Christmas to All!!! Maligayang Pasko sa lahat!!!
All Saints' Day is celebrated on October 31. Ang Undas ay ipinagdiwang tuwing Oktubre 31.
Happy New Year's Day to All!!! Manigong Bagong Taon sa lahat!!!
I visit Baguio City during the Flower Festival. Dinadayo ko ang Lungsod ng Baguio tuwing Panagbenga Festival.
The town had a parade because of the Fiesta. Ang bayan ay may parada dahil sa pista.
I was invited to a Wedding Celebration in town. Ako ay inanyayahan sa isang selebrasyon ng kasal sa bayan.
My parents celebrated their Wedding Anniversary. Ipinagdiwang ng aking mga magulang ang kanilang Anibersaryo ng Kasal.
I watched the Olympic Competition this year. Pinanood ko ang kompetisyon sa Olimpiko ngayong taon.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog